​​W kwietniu tego roku, w ramach konkursu dla Działania 2.3 "Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pt. Elektroniczna Platforma Nauki Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". Projekt otrzymał wysoką ocenę (89.75/100 pkt.), co uplasowało go w czołówce złożonych wniosków.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 09.11.2010 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 12.3 mln. zł, co  stanowi 100% wydatków kwalifikowanych, z czego 85% pochodzi ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i konkurencyjności badań naukowych poprzez doposażenie IPCZD w nowoczesną infrastrukturę informatyczną oraz nowoczesne oprogramowanie. Zakończenie projektu jest planowane na grudzień 2013 r. Przewiduje się, że zrealizowanie projektu zaowocuje m.in.:
  • zaprojektowaniem i wdrożeniem dedykowanego oprogramowania aplikacyjnego wspierającego m.in. zarządzanie projektami naukowymi, obieg dokumentów i informacji w zespołach badawczych i pomiędzy nimi, łatwą budowę baz danych dla przyszłych projektów badawczych, optymalizację wybranych procesów biznesowych;
  • rozbudową infrastruktury serwerowej i sieciowej, a także zakupieniem centralnej składnicy danych umożliwiającej bezpieczne przechowywanie zasobów cyfrowych IPCZD, w szczególności materiałów multimedialnych jakie powstają na oddziałach, zakładach i pracowniach;
  • wdrożeniem systemu telekonferencyjnego i teletransmisji obrazu z wybranych sal na Bloku Operacyjnym do sal wykładowych i na strony WWW, wraz z możliwością rejestracji obrazu na potrzeby tworzenia multimedialnych materiałów szkoleniowych;
  • zakupieniem oprogramowania do analiz statystycznych oraz dostępu do pełnotekstowych baz literaturowych.​